Villkor

ANVÄNDINGSVILLKOR FÖR ELECTROLUX WEBBPLATS

I händelse av eventuell konflikt mellan villkoren här och villkoren för den engelska hemsidan skall användarvillkoren för den engelska sidan gälla i första hand.

Klicka här för att läsa våra användarvillkor för Service

VÄLKOMMEN TILL AB ELECTROLUX ("ELECTROLUX") WEBBPLATS. VI BER DIG ATT LÄSA GENOM VILLKOREN NOGA INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN. WEBBPLATSEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATIONSKÄLLA. GENOM ATT GE DITT GODKÄNNANDE ELLER HÄMTA MATERIAL FRÅN WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU DESSA VILLKOR ("ANVÄNDNINGSVILLKOREN"). OM DU INTE GÅR MED PÅ ATT FÖLJA VILLKOREN SKA DU INTE HELLER ANVÄNDA ELLER HÄMTA MATERIAL FRÅN WEBBPLATSEN.

Cookies
AB Electrolux använder "cookie"-teknik för att förbättra och förenkla ditt besök på Electrolux webbplats. "Cookie"-filerna skickas till din dator och identifierar dig som unik användare. De lagrar dina personliga önskemål och teknisk information. Vi använder:

a) Permanenta "cookies" (dvs. cookies som ligger kvar på datorn tills du tar bort dem) och
b) Sessions "cookies" (dvs. tillfälliga cookies som ligger kvar tills du stänger webbläsaren).

"Cookies" innehåller eller avslöjar inte några personuppgifter. Om du skickar in personuppgifter via Electrolux webbplats kan dock information kopplas till de data som finns lagrade i cookies.

Om du inte godtar AB Electrolux användning av cookies kan du ändra dina webbläsarinställningar, så att cookies spärras (anvisningar om hur du ändrar webbläsarens inställningar för cookies finns i hjälpen till webbläsaren. Om du ändrar inställningarna är det inte säkert att du kan använda alla delar av Electrolux webbplats.

Licens
I enlighet med villkoren i detta avtal ger ELECTROLUX dig icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad rätt att öppna, använda och ta del av webbplatsen och det material som återfinns på den. Du förbinder dig att inte förorsaka avbrott eller störa driften av webbplatsen på något sätt.

ELECTROLUX ger dig rätt att ta del av och hämta information ("Material") på webbplatsen uteslutande för personligt och icke-kommersiellt bruk. Denna rätt utgör inte en överlåtelse av äganderätten till materialet eller kopior av materialet och gäller med följande begränsningar: 1) Du måste på alla hämtade kopior av materialet även spara och inkludera alla uppgifter om att upphovsrätten och annan äganderätt till materialet tillhör ELECTROLUX, 2) Du får inte göra några som helst ändringar i materialet eller reproducera, offentligt visa, spela upp eller sprida eller på annat sätt använda eller förmedla det till allmänheten eller i kommersiellt syfte, 3) Du får inte vidarebefordra materialet till någon annan person utan att först underrätta dem om de aktuella användningsvillkoren och få dem att godkänna dem. Du förbinder dig att följa alla ytterligare begränsningar som anges på webbplatsen och som kan komma att uppdateras från tid till annan. Webbplatsen inklusive allt material är skyddas av svensk och internationell upphovsrätt samt internationella fördrag. Genom att använda webbplatsen förbinder du dig att följa all internationell och lokal upphovsrättslig lagstiftning samt att förhindra otillåten distribution och kopiering av materialet. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa användningsvillkor, beviljar ELECTROLUX dig ingen uttrycklig eller underförstådd rätt rörande patent, konstruktionsskydd, varumärken, upphovsrättsskyddat material eller lagstiftning om affärshemligheter.

Användarkonton
Du kan i vissa fall vara tvungen att öppna ett konto för att få tillgång till skyddade delar av webbplatsen. Du måste då genomgå en registreringsprocess genom att lämna fullständiga och korrekta uppgifter i enlighet med det aktuella registreringsformuläret. Du ombeds i så fall också att välja ett lösenord. Du bär själv hela ansvaret för att ditt lösenord och konto förblir hemliga och skyddade. Du bär även hela ansvaret för alla aktiviteter som utförs på kontot. Du förbinder dig att genast underrätta ELECTROLUX om obehörig användning av kontot eller andra säkerhetsintrång. ELECTROLUX ansvarar inte för eventuella förluster som drabbar dig till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto.

Användargarantier
Du intygar och garanterar att du kommer att använda webbplatsen på ett sätt som är förenligt med dessa användarvillkor och att följa samtliga befintliga och framtida webbplatsvillkor och riktlinjer för webbplatsen. Du intygar att du inte kommer att använda webbplatsen för att: (a) sprida skräppost eller obeställt e-post material, (b) utge dig för att representera ELECTROLUX eller någon annan, (c) förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera innehållet på webbplatsen för att dölja dess ursprung eller material som skickas via webbplatsen, (d) lämna falska uppgifter om din anknytning till personer eller företag, (e) agera på ett sätt som negativt påverkar andra användares möjligheter att använda webbplatsen, (f) ägna dig åt brottsliga aktiviteter, (g) publicera eller sprida material som är ett brott mot eller inkräktar på andras rättigheter eller som är olagligt, kränkande, att räkna som förtal, vulgärt eller på annat sätt stötande eller som innehåller reklam för eller anbud kopplade till produkter eller tjänster, (h) samla in eller lagra personuppgifter om andra användare utan deras uttryckliga godkännande, (i) bryta mot användares rätt att dra tillbaka sådana godkännanden som beskrivs i (h). Om du inte iakttar dessa användargarantier får du inte använda webbplatsen. ELECTROLUX förbehåller sig alla sina juridiska rättigheter i samband med sådana överträdelser.

Om du bryter mot användningsvillkoren är du ersättningsskyldig för den skada ELECTROLUX och dess närstående bolag drabbas av till följd av dina handlingar.

Ändringar
ELECTROLUX förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt göra ändringar i, göra tillägg till eller avlägsna hela eller delar av avtalet. Ändringar i avtalet gäller från och med att ett meddelande därom publiceras på webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter att ändringar i avtalet har publicerats antas du ha godkänt ändringarna.

ELECTROLUX kan när som helst och utan föregående meddelande stänga ner, göra ändringar i, korrigera fel eller utelämnanden i delar av webbplatsen, göra andra ändringar på webbplatsen eller i de material och produkter, tjänster och priser (i förekommande fall) som finns beskrivna på webbplatsen, tillfälligt eller permanent stänga varje del av webbplatsen, inklusive tillgången till funktioner på webbplatsen. ELECTROLUX kan också begränsa vissa funktioner eller tjänster eller begränsa din tillgång till hela eller delar av webbplatsen utan meddelande eller skadeståndsskyldighet. ELECTROLUX kan när som helst dra in rättigheterna och licensen ovan, varpå du omedelbart är ålagd att förstöra allt material.

Bekräftelse av immateriella rättigheter
Du bekräftar härmed att alla immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, know-how, konfidentiell information, databasrättigheter och rättigheter som omfattas av varumärken och konstruktioner (såväl registrerade som oregistrerade) på webbplatsen tillhör ELECTROLUX eller dess licensgivare. All goodwill och immateriella rättigheter som uppstår genom användningen av immateriella rättigheter som tillhör ELECTROLUX skall tillfalla ELECTROLUX.

Information som du lämnar till Electrolux
När du lämnar ut personuppgifter till oss kan vi erbjuda dig en rad fördelar. Om du har ett personligt konto eller registrerar dig på liknande sätt blir det enklare och smidigare att:

· Registrera köp, så att du kan ta del av alla förmåner som köpet ger dig
· Be om information utifrån enskilda produkter eller intressen
· Ta emot personliga meddelanden om specialerbjudanden och inbjudningar
· Checka ut när du handlar Electrolux-tillbehör och reservdelar på nätet
· Få meddelanden och information om evenemang och kampanjer som du är registrerad för

Dessutom kan vi genomföra marknadsundersökningar och sammanställa statistik, som är till hjälp när vi ska utveckla bättre produkter, förbättra våra webbplatser och lära känna våra konsumenter bättre. Du kan välja att lämna ut information till oss på nätet på flera olika sätt, t.ex. genom att fylla i ett registreringsformulär och bli medlem i My Pages [Mina sidor], beställa service eller installation, delta i tävlingar, anmäla dig till evenemang, registrera köp, handla i webbutiken eller delta i en kampanj eller prenumerera på ett e-nyhetsbrev.

Obs! Dina personuppgifter lagras i en central databas hos Electrolux och kan komma att överföras från ditt hemland till andra bolag inom Electrolux-koncernen i världen, som vill informera dig om våra produkter eller specialerbjudanden. Om du inte vill ta del av erbjudanden kan du ange det genom att inte kryssa i rutan på registreringsformuläret.

Informationen hanteras av noggrant utvalda avdelningar inom Electrolux. Med undantag för det som anges ovan får uppgifterna inte spridas till tredje part utan ditt uttryckliga tillstånd.

Om du inte längre vill ta emot personliga erbjudanden eller meddelanden kan du informera oss genom att klicka på funktionen för avanmälan i e-postmeddelanden eller ändra inställningarna i ditt användarkonto. Om du vill att vi ska ta bort alla uppgifter om dig kan du meddela oss det genom att inaktivera ditt användarkonto helt och hållet.

Obs! De personuppgifter som du uppger för att handla i webbutiken eller beställa service används enbart för att genomföra leveransen, om du inte samtidigt skapar ett konto eller börjar prenumerera på våra kampanjer.

Personuppgifter från dig
Alla personuppgifter som du lämnar till ELECTROLUX via webbplatsen är skyddade av tillämpliga lagar (bl a personuppgiftslagen). Du bör emellertid inte skicka konfidentiella eller upphovsrättsskyddade uppgifter till ELECTROLUX via webbplatsen. Du godtar att uppgifter och material som du, eller andra personer som agerar på uppdrag av dig, lämnar ut till ELECTROLUX kan betraktas som offentliga och utan upphovsrättsligt skydd. Genom att lämna ut sådana uppgifter eller material till ELECTROLUX överlämnar och överför du alla immateriella rättigheter till sådana uppgifter och material till ELECTROLUX och ELECTROLUX kan därmed fritt använda, reproducera, visa, offentligt spela upp, överföra, sprida, göra ändringar i, lämna ut och licensiera sådana uppgifter och material, samtidigt som du ger ELECTROLUX rätten att fritt använda idéer, koncept och kompetens som du eller andra personer som agerar på uppdrag av dig lämnar ut till ELECTROLUX. Du förbinder dig även att inte lämna ut uppgifter eller material till ELECTROLUX som kan betraktas som förtal eller som är hotfulla, vulgära, kränkande eller på annat sätt ett brott mot lagen i någon form eller som omfattar upphovsrättsskyddat material från tredje part. ELECTROLUX förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ta bort uppgifter som du har publicerat på webbplatsen.

Säkerhet
Du har inte rätt att: (a) använda utrustning eller programvara som kan störa driften av webbplatsen, eller (b) vidta åtgärder som innebär oproportionerligt eller orimligt stor belastning på webbplatsens infrastruktur (t.ex. göra massutskick i form av skräppost) eller (c) störa eller försöka förändra webbplatsens programvara eller dess funktioner. Hit räknas bl.a. att publicera material på webbplatsen som är smittat med virus, trojanska hästar, tidsbomber eller andra skadliga filer som kan skada eller påverka webbplatsens programmeringsstruktur.

Webbplatser från tredje part
ELECTROLUX övervakar eller granskar inte innehåll på webbplatser från tredje part och ELECTROLUX ansvarar inte heller för att innehållet på sådana webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitligt. ELECTROLUX kan i vissa fall erbjuda länkar på webbplatsen till webbplatser som drivs av tredje part. Om du använder dessa webbplatser lämnar du vår webbplats. Om du besöker andra webbplatser genom att klicka på länkar gör du det på egen risk och ansvarar själv för att vidta skyddsåtgärder för att skydda dig mot virus och andra skadliga komponenter. ELECTROLUX lämnar inga garantier eller utfästelser beträffande länkade webbplatser eller informationen på dem eller om de produkter och tjänster som beskrivs på dessa. ELECTROLUX tillhandahåller länkar, men detta ska inte tolkas som att företaget eller webbplatsen stöder, samarbetar med, är knutet till eller har juridisk rätt att använda varumärken, märken, logotyper eller copyrightsymboler som visas i eller som kan öppnas via länkarna eller att länkade webbplatser har rätt att använda varumärken, märken, logotyper eller copyrightsymboler som tillhör ELECTROLUX eller koncernens närstående bolag eller dotterbolag.

Externa länkar till webbplatsen
Alla länkar till webbplatsen måste först godkännas skriftligen av ELECTROLUX, utom i följande fall: (i) länken innehåller enbart texten "ELECTROLUX" och innehåller inte något av ELECTROLUX eller dess licenstagares upphovsrättsskyddade varumärken, (ii) länken pekar enbart till www.electrolux.com och inte till sidor längre ner i webbplatshierarkin, (iii) när användaren klickar på länken visas sidan i fullskärm i ett webbläsarfönster med fullständiga funktioner och komplett navigering, inte som en ram på den länkade webbplatsen, och (iv) länkens utseende, placering och övriga egenskaper ger inte det felaktiga intrycket att en juridisk enhet eller dess aktiviteter eller produkter är knutna till eller stöds av ELECTROLUX och är inte heller utformade på ett sätt som kan skada eller urvattna den goodwill som är förknippad med ELECTROLUX eller dess närstående bolags namn och varumärken. ELECTROLUX förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande dra tillbaka rätten att länka till webbplatsen.

Friskrivning från underförstådda garantier.
Även om vi har gjort vårt yttersta för att se till att informationen på webbplatsen är riktig ansvarar ELECTROLUX inte för dess innehåll. MATERIALET KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER OCH SKRIV- OCH STAVFEL. ELECTROLUX LÄMNAR INGA GARANTIER BETRÄFFANDE MATERIALETS KORREKTHET ELLER FULLSTÄNDIGHET, EJ HELLER BETRÄFFANDE TILLFÖRLITLIGHETEN HOS REKOMMENDATIONER, ÅSIKTER, UTTALANDEN OCH ANNAN INFORMATION SOM VISAS ELLER SPRIDS VIA WEBBPLATSEN. DU GODKÄNNER HÄRMED ATT DU FÖRLITAR DIG PÅ SÅDANA ÅSIKTER, REKOMMENDATIONER, UTTALANDEN, MEDDELANDEN OCH ANNAN INFORMATION HELT PÅ EGEN RISK. INNEHÅLLET TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "I MÅN AV TILLGÅNG". ELECTROLUX FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN VARJE FORM AV UTFÄSTELSER OCH GARANTIER, UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, FÖRSÄKRINGAR OM ATT INNEHÅLLET INTE INKRÄKTAR PÅ TREDJE PARTS RÄTTIGHETER ELLER BETRÄFFANDE DRIFTEN AV WEBBPLATSEN OCH INNEHÅLLET. ELECTROLUX GARANTERAR INTE OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER BETRÄFFANDE SÄKERHETEN PÅ WEBBPLATSEN. DU GODKÄNNER HÄRMED ATT ALL INFORMATION SOM SKICKAS KAN KOMMA ANDRA TILL DEL. ELECTROLUX GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN ELLER DE SERVRAR DÄR WEBBPLATSEN LIGGER ELLER ELEKTRONISKA MEDDELANDEN SOM SKICKAS AV ELECTROLUX ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA INSLAG. ELECTROLUX FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA SÅDANA UTFÄSTELSER, GARANTIER OCH VILLKOR, MED UNDANTAG FÖR DE OMRÅDEN DÄR LAGEN SÅ FÖRBJUDER.

Ansvarsbegränsning
ELECTROLUX SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR TILL FÖLJD AV FÖRLORADE AFFÄRER, AVTAL, INTÄKTER, DATA, INFORMATION ELLER AVBRUTNA AFFÄRER) SOM ÄR ETT RESULTAT AV ELLER UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER DESS INNEHÅLL ELLER PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND AV DETTA AVTAL, INTE ENS OM ELECTROLUX HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. UTÖVER DE VILLKOR SOM FINNS ANGIVNA HÄRI BÄR ELECTROLUX UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARET FÖR FEL, FELAKTIGHETER, UTELÄMNANDEN ELLER ANDRA BRISTER ELLER FÖRÅLDRADE OCH FELAKTIGA UPPGIFTER SOM FINNS PUBLICERADE PÅ WEBBPLATSEN.

Skyldighet att begränsa förluster

Utan inverkan på den ansvarsbegränsning som finns angiven i dessa användningsvillkor, skall du vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa dina förluster som uppstår i samband med skadeståndsanspråk eller en process (oavsett om det gäller försummelse, avtalsbrott eller något annat) som du framställer eller inleder gentemot ELECTROLUX.

Meddelanden
Alla hänvisningar till "skriftligen", "meddelanden" och "underrättelse" och liknande uttryck omfattar även elektroniska kommunikationssätt (t.ex. e-post), förutsatt att den part som förlitar sig på kommunikationen sparar godtagbara bevis för att kommunikationen har skickats och tagits emot.

Reklamation och partiell ogiltighet
Eventuella skadeståndsanspråk som du vill ställa till följd av din användning av webbplatsen måste göras senast ett (1) år efter att problemet eller orsaken till anspråket har uppstått. Om en behörig domstol av någon anledning förklarar att vissa bestämmelser i avtalet eller delar av desamma är ogiltiga skall bestämmelsen fortsätta att gälla i största tillåtna utsträckning i syfte att uppnå avsikten med avtalet och övriga delar av avtalet skall fortsätta att gälla obegränsat och fullständigt.

Tillgång till webbplatsen från områden och platser utanför Sveriges gränser
ELECTROLUX lämnar inga garantier om huruvida materialet på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning på platser utanför Sverige och tillgång till det från områden där innehållet är olagligt förbjuds härmed. Om du använder webbplatsen från platser utanför Sverige ansvarar du själv för att uppfylla gällande lagstiftning på platsen.

Tillämplig lag
Din användning av webbplatsen och dess användningsvillkor är underställd svensk materiell lag utan tillämpning av dess lagvalsregler.

Service
Vår service-reparation består av förberedelse för servicebesök (t.ex. avtalad tid för servicebesök), reparation och efterbehandling (t.ex. undersökning om konsumenten är nöjd med vår service). För förberedning och efterbehandling kommer vi eller våra servicepartner att kontakta konsumenten som beställde tjänsten via e-post eller telefon. Personuppgifter som hämtas från kunden i samband med ett servicebesök kommer att behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagen. Efterbehandlingen är en integrerad del av våra serviceavtal för att säkerställa att tjänsten uppfyller alla relevanta krav, och att vidta ytterligare åtgärder om vi anser att det är lämpligt utifrån kundens feedback.